Ferries from Santorini

Monday - Δευτέρα - Lundi - Lunedi
00:40   Prevelis   Milos-Piraeus
15:30 Blue Star 2 Naxos - Paros - Piraeus

 

Tuesday - Τρίτη - Mardi - Martedi
07:00   Dionysios Solomos   Ios - Sikinos - Folegandros - Kimolos - Milos - Sifnos - Serifos - Kythnos - Piraeus
15:30 Blue Star 2 Naxos - Paros - Piraeus
16:45 Aque Jewel Anafi

 

Wednesday - Τετάρτη - Mercredi - Mercoledi
06:00   Prevelis   Anafi - Kasos - Karpathos - Diafani - Chalki - Rhodes
08:55 Aqua Jewel Thirassia - Ios - Sikinos - Folegandros - Naxos - Paros - Syros - Kythnos - Kea - Lavrio
15:30 Blue Star Naxos Naxos - Paros - Piraeus

 

Thursday - Πέμπτη - Jeudi - Giovedi
07:00   Dionysios Solomos   Ios - Sikinos - Folegandros - Kimolos - Milos - Sifnos - Serifos - Kythnos - Piraeus
15:30 Blue Star 2 Naxos - Paros - Piraeus

 

Friday - Παρασκευή - Vendredi - Venerdi
15:30   Blue Star 2   Ios - Naxos - Paros - Piraeus

 

Saturday - Σάββατο - Samedi - Sabato
03:40   Prevelis   Anafi - Heraklion - Sitia - Kasos - Karpathos - Diafani - Chalki - Rhodes
15:30 Blue Star 2 Naxos - Paros - Piraeus
16:45 Aqua Jewel Anafi

 

Sunday - Κυριακή - Dimanche - Domenica
07:00   Dionysios Solomos   Ios - Sikinos - Folegandros - Kimolos - Milos - Sifnos - Serifos - Kythnos - Piraeus
08:55 Aqua Jewel Thirassia - Ios - Sikinos - Folegandros - Naxos - Paros - Syros
15:30 Blue Star 2 Naxos - Paros - Piraeus

 

Ferries from Piraeus

Monday - Δευτέρα - Lundi - Lunedi
07:25   Blue Star 2   Paros - Naxos - Ios - Santorini
16:20 Dionysios Solomos Kythnos - Serifos - Sifnos - Milos - Kimolos - Milos - Folegandros - Sikinos - Ios - Santorini

 

Tuesday - Τρίτη - Mardi - Martedi
07:25   Blue Star 2   Paros - Naxos - Ios - Santorini
20:30 Prevelis Milos - Santorini

 

Wednesday - Τετάρτη - Mercredi - Mercoledi
07:25   Blue Star 2   Paros - Naxos - Ios - Santorini
14:50 Dionysios Solomos Kythnos - Serifos - Serifos - Sifnos - Milos - Kimolos - Folegandros - Sikinos - Ios - Santorini

 

Thursday - Πέμπτη - Jeudi - Giovedi
07:25   Blue Star 2   Paros - Naxos - Ios - Santorini

 

Friday - Παρασκευή - Vendredi - Venerdi
07:25   Blue Star 2   Paros - Naxos - Ios - Santorini
18:00 Prevelis Milos - Santorini
14:50 Dionysios Solomos Kythnos - Serifos - Sifnos - Milos - Kimolos - Milos - Folegandros - Sikinos - Ios - Santorini

 

Saturday - Σάββατο - Samedi - Sabato
07:25   Blue Star 2   Paros - Naxos - Santorini

 

Sunday - Κυριακή - Dimanche - Domenica
07:25   Blue Star Paros   Paros - Naxos - Ios - Santorini

 

logo dak bot

 Fira Santorini

info@dakoutrostravel.gr
General Information

tours@dakoutrostravel.gr
Excursions Department

reservations@dakoutrostravel.gr
Tickets Department

+30 22860.22686

+30 22860.22958

+30 22860.24286

+30 22860.22201

iata hatta

 

BOATMEN DAKOUTROS LOGOdakoutros bros